Zasadnutie komisie školstva a športu

zasadnutie

V stredu 9.12.2015 zasadala komisia školstva a športu na úrade Žilinského samosprávneho kraja. Jej úlohou bolo prerokovať podklady na nadchádzajúce zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 21.12.2015 o 10:00 v Žiline.

Najdôležitejším bodom bol rozpočet na rok 2016-2018. Neziskový sektor poteší správa o tom, že sa na rok 2016 sa plánuje cez VZN 4/2004 navýšiť objem podpory na 195 000 €, ktoré využívajú predovšetkým organizácie neziskového sektora alebo samosprávy na podporu svojich aktivít. V platnosti je aj usmernenie, že časť podpory vo výške 1000€ x 57 poslancov zastupiteľstva navrhujú samotní poslanci.

V súvislosti s poklesom počtu študentov stredných škôl sa zmenšuje ich počet. Po 2 školách v Liptove, prichádza na rad Stredná odborná škola v Turanoch. Opäť sa VÚC snaží zachovať niektoré študijné odbory a presúva ich pod inú školu. Poslanci v budúcnosti budú musieť však riešiť aj budovy, ktoré zostávajú po zrušených školách – tieto je potrebné udržiavať, aby úplne neschátrali, čo si vyžaduje značné finančné prostriedky. O ich odkúpenie však obvykle nebýva záujem.

Na programe boli aj tzv. „povinné“ body – plán činnosti hlavného kontrolóra, jeho vyjadrenie k rozpočtu, informatívne správy o akciách v roku Ľudovíta Štúra, informovanie o Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zmeny týkajúce sa pozemkov škôl (zámeny, vecné bremená apod.).

Na zasadnutí komisie boli prítomné po prvýkrát aj 3 členky Krajského stredoškolského parlamentu na čele s jeho predsedníčkou. Mali tak možnosť osobne zažiť prácu komisie. Využili aj možnosť položiť otázky týkajúce sa študentov. Členovia komisie v odpovediach upriamili ich pozornosť na zástupcov ŽŠR v Rade školy, ktorí môžu navrhovať zmeny v školskom vzdelávacom pláne a tiež na VZN 4/2004, cez ktoré môžu do 31.12. žiadať o podporu aktivít študentov vo voľnom čase napr. cez občianske združenia.

autor: Jozef Korený