XIII. zasadnutie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

tit2

V pondelok o 10:00 sa stretli naši zvolení zástupcovia na XIII. zasadnutí zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Rokovania sa zúčastnilo 52 z 57 zvolených poslancov. Program zastupiteľstva bolo možné sledovať online na Youtube, na čo upozorňoval aj FB Žilinského samosprávneho kraja.Na úvod si minútou ticha uctili pamiatku obetí teroristických útokov v Paríži z piatku 13.11.2015 a na obed si uctili minútou ticha pamiatku zosnulého Jána Chryzostoma kardinála Korca, čestného občana Žilinského kraja.
V programe rokovali o zmenách v rozpočte, predaji majetku a spolupráci s investormi (vecné bremená pre pokládky potrubí apod.).
Poslanci rozhodli o zániku 2 stredných škôl – SOŠ obchodu a služieb v Liptovskom Mikuláši a SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku (odbory sa pričlenia k SOŠ lesníckej), čo je “len” potvrdením žiadneho, resp. slabého záujmu o študijné odbory zo strany študentov.
Župa sa rozhodla vziať úver 49,5mil €. Namiesto očakávanej ostrej diskusie medzi poslancami, sa skôr diskutovalo o následnom spresnení zoznamu projektov, na ktoré sa budú peniaze čerpať a tiež skôr o pochvale úradu VÚC, ktorý sa odhodlal na tento krok.
Najdlhšia diskusia prebehla k bodu programu o petícii občanov okresu Námestovo. Podpismi sa vyjadrili za zachovanie účelu rozostavanej časti polikliniky v Námestove na zdravotnícke a sociálne účely. Občania sa totižto skladali cez zbierku v 90tych rokoch na jej stavbu. Poslanci bohato diskutovali o slovách petície ale aj o kompetenciách zastupiteľstva. Nakoniec prijali uznesenie, že mesto Námestovo a jeho poslanci musia sami rozhodnúť o verejnoprospešnom účele tejto stavby, na ktorý ju zaviazal VÚC Žilina.
Poslanci sa oboznámili aj s výsledkami prieskumu o cvičení žiakov na stredných školách, ktorý zadal župan odboru školstva. Zaujímavé výsledky boli predmetom krátkej diskusie. Poslanci potvrdili názor odboru školstva, že najviac v zlepšení situácie vedia urobiť riaditelia škôl.
Novembrové rokovanie trvalo dlhšie ako obyčajne a ku koncu rokovania boli dokonca aj problémy s uznášania schopnosťou zastupiteľstva. Nakoniec sa podarilo poslancom prerokovať o všetkých pripravených bodoch programu posledného tohtoročného zastupiteľstva.

autor: Jozef Korený