Rokovanie ŽSK

obr3

26. januára rokovali poslanci ŽSK o. i. aj o petícií rodičov, žiakov, zamestnancov a sympatizantov Obchodnej akadémie (OA) v Ružomberku, proti zrušeniu triedy študijného odboru Službyv cestovnom ruchu v školskomroku  2016/2017.

Ešte pred zasadnutím Zastupiteľstva ŽSK o tejto petícií rokovali aj komisie. Finančná komisia, Mandátová komisia i Komisia školstva a športu však takmer jednohlasne odporučili Zastupiteľstvu ŽSK, aby tejto petícii nevyhoveli. V budúcom školskom roku tak na OA Scota Viatora neotvoria triedu v tomto odbore. Samotný odbor však nebude zrušený. Dôvodom zrušenia triedy je nízky záujem žiakov o tento odbor, a taktiež je podľa ŽSK tento odbor nad rozsah potrieb trhu práce. Nedostatok nových žiakov pociťuje viacero škôl v Žilinskom kraji. Podobne aj na OA v Martine bola zrušená trieda v odbore cestovného ruchu.

Obchodná akadémia Scota Viatora má momentálne 208 žiakov a predpokladá sa, že v budúcom roku bude na škole študovať len 183 žiakov, čo podľa ŽSK nie je likvidačné.

Žilinský župan Juraj Blanár však nevylúčil, že by sa v prípade zvýšeného záujmu o tento odbor v šk. roku 2017/2018 mohol počet tried opäť zvýšiť.

Stratégia pre mládež očami mladých

obr1

Ako sa napĺňajú úlohy podporujúce život mládeže. Po roku Rada mládeže Žilinského kraja s mladými ľuďmi overovala implementáciu Štátnej stratégie pre mládež na úrovni Žilinského kraja očami mladých ľudí. Mladí ľudia si 19.2.2016 prešli  deväť bodov zo Štátnej stratégie a  zhodnotili, kto a ako napĺňa  ich ciele na území Žilinského kraja.

Mladí ľudia tvrdia, že jednotlivé ciele v Žilinskom kraji napĺňajú hlavne občianske združenia, neziskové organizácie a rôzne neformálne skupiny. Podľa nich, je veľmi slabo zapojená do ich napĺňania štátna správa a samospráva. A citujeme účastníčku ” ..a ak to robia, tak len na papieri, čo nám život neobohacuje”.

Fotogaléria

Túto aktivitu sme realizovali s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z programov Pre mládež 2014 – 2020

Stretnutie RMŽK s predsedom ŽSK Jurajom Blanárom

obr2

Spoločné rokovanie. V štvrtok 21.1.2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Rady mládeže Žilinského kraja (RMŽK) s predsedom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Jurajom Blanárom. Predmetom stretnutia bolo rokovanie o možnostiach formálneho potvrdenia spolupráce medzi RMŽK a ŽSK, napríklad formou memoranda alebo dohody o spolupráci.
Reálna spolupráca medzi RMŽK a ŽSK funguje už niekoľko rokov, predovšetkým v rámci záležitostí súvisiacich s Odborom školstva a športu ŽSK. Na základe možností a požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona 282/2008 Z. z. O podpore práce s mládežou či Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020 a súvisiacich Programov pre mládež RMŽK iniciovala rokovania o možnostiach formalizovania už fungujúcej spolupráce.
Stretnutia s predsedom ŽSK sa za RMŽK zúčastnili Martin Šturek a DeanReš. „Našim cieľom je formalizovať a systematizovať existujúcu vzájomnú spoluprácu, bez toho, že by sme VÚC chceli zaťažiť novými záväzkami prípadne výdavkami. V rámci tejto dohody o spolupráci nežiadame pre RMŽK finančnú podporu. Zároveň sme presvedčení, že keď formálnu podobu spolupráce so ŽSK majú dôchodcovia, turisti či vojnoví veteráni, tak si ju zaslúžia aj mladí ľudia,“ povedal po stretnutí predseda RMŽK Martin Šturek.

RMŽK združuje 64 detských a mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov a neformálnych skupín, čím zastupuje viac ako 20 000 mladých ľudí v Žilinskom kraji.

Potreby, základ zmeny – prieskum

tit

Rada mládeže Žilinského kraja počas uplynulých mesiacov zrealizovala prieskum s názvom Potreby, základ zmeny. Prieskum pozostával z dvoch zrkadlovo zostavených dotazníkov. Jeden bol určený pre mladých ľudí a druhý pre poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Takýmto spôsobom si tieto skupiny vystavili navzájom vysvedčenie z informovanosti, záujmu, a vyjadrili svoj názor na možnosti participácie i navrhované opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie.
Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že mladí ľudia a poslanci vnímajú možnosti participácie mladých ľudí na úrovni Žilinského samosprávneho kraja rozdielne. Obe cieľové skupiny by uvítali zvýšený záujem tej druhej skupiny sa zhodli sa v tom, že zvýšený záujem by zvýšil kvalitu prijímaných opatrení na krajskej úrovni. Zaujímavosťou a výpoveďou zároveň je, že zatiaľ čo do prieskumu sa zapojili mladí ľudia zo všetkých 11 okresov Žilinského kraja, z poslancov bolo zastúpených len 5 okresov. Výsledky prieskumu nájdete tu.
Ďakujeme všetkým zapojeným respondentom. Výstupy z prieskumu využijeme pri ďalších projektoch zameraných na podporu aktívneho občianstva mladých ľudí v Žilinskom kraji.

Mládež, ako to vidíš ty? Vyjadri sa!

foto

VÝZVA PRE TEBA – ZAPOJ SA. Do akej miery sa podľa Teba zástupcovia krajskej samosprávy: Žilinského samosprávneho kraja zaujímajú o život mladého človeka?  Majú podľa  teba dostatok informácií o mladých ľuďoch a ich živote, ktorých zastupujú? Čo by mohlo zvýšiť ich záujem o mládež v Žilinskom kraji? Vyjadri svoj názor v krátkom (max. 5-minútovom) dotazníku, ktorý je určený pre mladých ľudí zo Žilinského kraja vo veku 13-30 rokov. Dotazník nájdeš tu: https://goo.gl/BHGxXD

Budeme radi, keď sa Ti ho podarí vyplniť do 4.10.2015.Podobný prieskum realizujeme aj u poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja- ako oni vidia mladých ľudí a ich život. O výsledkoch prieskumu budeme skoro informovať a využijeme ich pri obhajovaní záujmov mladých ľudí.

Prieskum Potreby – základ zmeny realizujeme vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

1 2 3